Giới thiệu chung

Căn cứ Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 28/08/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc sáp nhập Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn và Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh thành Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh trực thuộc Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh
Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-SCT ngày 16/10/2018 của Sở Công thương Bắc Ninh về việc thành lập tổ chức bộ máy của Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh .
 
Trụ sở              : Số 7 Lý Thái Tổ - P. Suối Hoa - TP. Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Điện Thoại      : 0222 3855 369
Fax                   : 0222 3855 369
Email                : Khuyencongbacninh@gmail.com   
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
1 .Vị trí chức năng.
Trung Tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh, có chức năng tham mưu phục vụ quản lý Nhà nước của Sở về hoạt động công thương theo quy định của pháp luật.
Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Công thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Công thương địa phương và các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Công thương.
Trung tâm có tư cách pháp nhân; có con dấu, có trụ sở và tài khoản riêng; có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Pháp luật.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
- Xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động khuyến công và phát triển công nghiệp hỗ trợ, cụm công nghiệp, tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn đã được phê duyệt.
- Tổ chức đào tạo hoặc liên kết đào tạo nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố.
- Xây dựng, lưu giữ và khai thác dữ liệu điện tử về công nghiệp nông thôn, tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm, các hội thi, hội thảo, hội chợ, diễn đàn về khuyến khích phát triển công nghiệp tại địa phương.
- Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp, hoạt động khuyến công và tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn tại địa phương. Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động khuyến công.
- Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị, khoa học công nghệ để thực hiện chương trình, đề án khuyến công và tham gia hoạt động khuyến công tự nguyện tại địa phương.
- Thực hiện hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ phát triển trong các lĩnh vực: ưu đãi đầu tư; khoa học - công nghệ; mặt bằng sản xuất; thông tin thị trường; tài chính, tín dụng; đào tạo, nâng cao năng lực quản lý và các lĩnh vực có liên quan khác.
- Tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công và các chính sách khuyến công khác theo quy định của pháp luật. Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công; xây dựng quảng bá thương hiệu sản phẩm theo các đề án, chương trình khuyến công.
- Thực hiện các hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ chế tạo thử nghiệm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển:
+ Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản trị sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Đào tạo nâng cao nhân lực quản lý kỹ thuật phục vụ sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ:
+ Nghiên cứu và phát triển sản xuất ngành công nghiệp hỗ trợ, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân nâng cao năng lực trong hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ.
+ Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, xây dựng cở sở dữ liệu về công nghiệp hỗ trợ trên các trang thông tin điện tử chuyên về công nghiệp hỗ trợ.
+ Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí trình cấp trên phê duyệt để thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.
+ Xúc tiến thương mại; tổ chức hội chợ, triển lãm. Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước để thúc đẩy hoạt động công nghiệp hỗ trợ;
- Tổ chức thực hiện quản lý hạ tầng cụm công nghiệp theo quy định
- Thực hiện làm chủ đầu tư hạ tầng phát triển cụm công nghiệp khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nội dung cụ thể :
+ Triển khai dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong các cụm công nghiệp theo đúng quy hoạch chi tiết và tiến độ dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
+ Tổ chức duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong cụm công nghiệp đảm bảo hoạt động theo qui định trong suất thời gian hoạt động.
+ Hướng dẫn các doanh nghiệp làm thủ tục thuê đất theo quy định sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất được giao
- Tư vấn, khảo sát, đo lường, đánh giá kiểm toán năng lượng; xây dựng các định chuẩn năng lượng, hỗ trợ, chuyển giao trang thiết bị, công nghệ, giải pháp kỹ thuật, sử dụng tiết kiệm hiệu quả năng lượng và sản xuất sạch hơn, vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân.
- Thực hiện các các hoạt động tư vấn đầu tư các công trình công nghiệp thương mại, dân dụng và hạ tầng kỹ thuật:
+ Khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng và hạ tầng kỹ thuật.
+ Lập quy hoạch phát triển công nghiệp ….
+ Khảo sát, thiết kế, thẩm tra, giám sát các công trình công nghiệp, thương mại, xây dựng và hạ tầng kỹ thuật.
+ Tư vấn về khai thác, chế biến khoáng sản, kiểm tra an toàn hiệu chỉnh các thiết bị khoan, máy nổ mìn trong hoạt động khoáng sản và thi công có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
+ Tư vấn thành lập, mở rộng cụm công nghiệp.
- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo yêu cầu của Sở Công thương, Cục Công thương địa phương, Cục Công nghiệp nặng thuộc Bộ Công thương.
- Đề xuất khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động hỗ trợ và khuyến khích phát triển công nghiệp địa phương.
- Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công thương giao.
3. Cơ cấu tổ chức
3.1 Ban Giám đốc
* Giám đốc                      : Trần Văn Hiện
Fax                                   : 0222 3855 369
Di động                             : 0915 223 826
Email                                : hienkhuyencongbn@gmail.com
Chịu trách nhiệm điều hành hoạt động chung của toàn trung tâm
* Phó Giám đốc              : Lê Xuân Hưng
Di động                           : 0949 185 612
Email                               : lxhung.ttkcbn@gmail.com.
Phụ trách Phòng Tư vấn phát triển công thương  và các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao
* Phó Giám đốc              : Nguyễn Đình Thu
Di động                            : 0982 799 577
Email                                : nguyendinhthu.kcbn@gmail.com
Phụ trách Phòng Khoa học công nghệ - Thương mại và các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao
 * Phó Giám đốc             : Tạ Đăng Ban
Di động                             : 0912481067
Email                                 : banctbn@gmail.com
Phụ trách Phòng Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn và các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao
 
3.2 Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ 
3.2.1. Phòng Tổ chức – Hành chính
Phụ Trách                      : Vương Thị Ngà
Di động                           : 0916848268
Email                               : ngavuongtknl@gmail.com
a) Chức năng:
 -  Xây dựng về kế hoạch cán bộ, quản lý công tác Tài chính - kế toán, công tác tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ tiền lư­ơng và các chính sách, chế độ đãi ngộ, khen th­ưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức; công tác hành chính - quản trị.
b) Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý biên chế; Công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ; thực hiện chế độ tiền l­ương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo bồi d­ưỡng, khen th­ưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, ngu­ời lao động thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và của Sở Công thư­ơng.
- Xây dựng các nội quy, quy chế hoạt động và quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định của Nhà nước. Tổ chức hội nghị đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hàng năm;
- Ban hành các văn bản cá biệt, văn bản chuyên ngành thuộc thẩm quyền của Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp;
- Xây dựng thực hiện hồ sơ cán bộ trên hệ thống điện tử, quản lý hồ sơ cán bộ và các tài liệu theo quy định. Thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;
- Quản lý công tác tài chính - kế toán của Trung tâm. Thu chi đúng mục đích, quy định của Nhà nước và nguyên tắc tài chính hiện hành. Xây dựng, bảo vệ và thực hiện dự toán thu chi, quyết toán kinh phí theo quý, năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đúng thời gian quy định;
- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, pháp chế theo quy định hiện hành;
- Thực hiện công tác hành chính tổng hợp, văn thư lưu trữ, thủ quỹ, thủ kho của Trung tâm theo quy định;
- Phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ khác;
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.
3.2.2. Phòng Khuyến công và Phát triển công nghiệp hỗ trợ
Phụ Trách                      : Phạm Công Uông
Di động                           : 0973 703 246
Email                               : pcuong.sct@bacninh.gov.vn
a) Chức năng:
Tham mưu giúp lãnh đạo Trung tâm xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công, công nghiệp hỗ trợ;các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công, công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 b) Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Xây dựng các chương trình kế hoạch, đề án, về hoạt động khuyến công, công nghiệp hỗ trợ và tổ chức thực hiện khi đã được cấp có thẩm quyền phê quyệt  
- Phổ biến và tuyên truyền cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động khuyến công, công nghiệp hỗ trợ. Tổ chức tập huấn, khỏa sát, học tập trao đổi kinh nghiệm về công tác khuyến công, công nghiệp hỗ trợ.
- Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện máy móc, trang thiết bị, khoa học công nghệ để thực hiện chương trình, đề án khuyến công và tham gia hoạt động khuyến công tự nguyện tại địa phương.  
+ Nghiên cứu và phát triển sản xuất ngành công nghiệp hỗ trợ, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân nâng cao năng lực trong hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ.
+ Thực hiện các hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ chế tạo thử nghiệm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.
+ Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản trị sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.
+ Đào tạo nâng cao nhân lực quản lý kỹ thuật phục vụ sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ;
+ Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, xây dựng cở sở dữ liệu về công nghiệp hỗ trợ trên các trang thông tin điện tử chuyên về công nghiệp hỗ trợ.
+ Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí trình cấp trên phê duyệt để thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.
- Phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ khác.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao cho.
3.2.3. Phòng Tư vấn phát triển công thương
Phụ trách                       : Nguyễn Trường Sơn
Di động                           : 0972 428 576
Email                               : sonctbn @gmail.com
a) Chức năng:
Tham mưu giúp lãnh đạo Trung tâm xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp và thương mại ở địa phương.
b) Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Tổ chức thực hiện quản lý hạ tầng cụm công nghiệp theo quy định.
- Thực hiện làm chủ đầu tư hạ tầng phát triển cụm công nghiệp khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nội dung cụ thể :
+ Triển khai dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong các cụm công nghiệp theo đúng quy hoạch chi tiết và tiến độ dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
+ Tổ chức duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong cụm công nghiệp đảm bảo hoạt động theo qui định trong suốt thời gian hoạt động;
+ Hướng dẫn các doanh nghiệp làm thủ tục thuê đất theo quy định sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất được giao;
- Thực hiện các các hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp thương mại, dân dụng và hạ tầng kỹ thuật:
+ Khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng và hạ tầng kỹ thuật;
+ Khảo sát, thiết kế xây dựng, thẩm tra, giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình công nghiệp, thương mại, dân dụng và hạ tầng kỹ thuật;
+ Tư vấn về khai thác, chế biến khoáng sản, kiểm tra an toàn hiệu chỉnh các thiết bị khoan, máy nổ mìn trong hoạt động khoáng sản và thi công có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;
- Tư vấn thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; lập quy hoạch phát triển công nghiệp thương mại;
- Phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ khác.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.
 3.2.4. Phòng Khoa học công nghệ - Thương mại
Phụ Trách                      : Nguyễn Hữu Hoằng
Di động                            : 0912 437 343
Email                                : hoangkcbn1977@gmail.com
a) Chức năng:
Tham mưu giúp lãnh đạo Trung tâm xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án chính sách, chương trình, kế hoạch thương mại, thông tin tuyên truyền xây dựng lưu giữ và khai thác dữ liệu điện tử, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về công thương      
b) Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Phối hợp tổ chức tham gia hội chợ triển lãm, lựa chọn sản phẩm công nghiệp tiêu biểu; tập huấn đào tạo về nghiệp vụ kỹ thuật kinh doanh, thương mại, diễn đàn về khuyến khích phát triển công thương
- Tổ chức đào tạo hoặc liên kết đào tạo nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức quản trị, vận hành trang thông tin điện tử (khuyencongbacninh.com.vn) nhằm cung cấp các thông tin thị trường phục vụ công tác quản lý….
- Cung cấp tư vấn các dịch vụ công trong lĩnh vực công thương:
+ Về thương mại: Lập hồ sơ cấp giấy phép đầu tư, các thủ tục liên quan đến lĩnh vực thương mại, thương mại quốc tế.
+ Về công nghiệp TTCN : Tổ chức các hoạt động tư vấn, dịch vụ liên quan đến thương mại: Dịch vụ tổ chức hội hội chợ triển lãm, trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo, khuyến mại, tư vấn marketing…
Thực hiện hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ phát triển công nghiệp địa phương trong các lĩnh vực: ưu đãi đầu tư; khoa học - công nghệ; mặt bằng sản xuất; thông tin thị trường; tài chính, tín dụng; đào tạo, nâng cao năng lực quản lý và các lĩnh vực có liên quan khác.
+ Về xúc tiến đầu tư: Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công; xây dựng quảng bá thương hiệu sản phẩm theo các đề án, chương trình khuyến công.
- Phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ khác.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.
3.2.4. Phòng Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn
Phụ Trách                      : Nguyễn Việt Đức
Di động                            : 0984853253
Email                                : vietduc1517@gmail.com
a) Chức năng:
Tham mưu giúp lãnh đạo Trung tâm xây dựngcung cấp các dịch vụ công, phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước về sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng và chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; Tư vấn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.
b) Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, chế độ, chính sách về sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp được cấp có thẩm quyền giao;
- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn; thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp tới cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư;
- Phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
- Xây dựng định hướng phát triển tiềm năng của tỉnh về xu hướng phát triển công nghệ - kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng, thực hiện nghiên cứu các sản phẩm ứng dụng trong các lĩnh vực về tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn;
- Xây dựng, giới thiệu các định chuẩn về năng lượng cho các sản phẩm có sử dụng năng lượng;
- Nghiên cứu và triển khai giới thiệu các công nghệ và kỹ thuật mới, các dạng năng lượng sạch và năng lượng tái tạo;
- Tổ chức gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm tiết kiệm năng lượng, sản phẩm công nghệ mới dạng năng lượng sạch và năng lượng tái tạo;
- Thu thập và thống kê các dữ liệu về tiêu thụ năng lượng trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- Khảo sát, thu thập và thống kê cơ sở dữ liệu về các dòng phát thải trong hoạt động sản xuất công nghiệp để theo dõi, đánh giá, phân tích và đưa ra các giải pháp áp dụng sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- Nâng cao năng lực cho các cơ quan quản lý, tổ chức tư vấn và cơ sở sản xuất công nghiệp trong việc áp dụng SXSH; Tham gia triển khai các chính sách khuyến khích doanh nghiệp thực hiện tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn tại địa phương;
- Xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật để nhân rộng các điển hình áp dụng thành công sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả;
- Thực hiện các giải pháp về tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn cho các cơ quan đơn vị;
- Tư vấn các lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; kiểm toán năng lượng, sản xuất sạch, vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm;
- Phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ khác.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.