Giới thiệu chung

Căn cứ Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 28/08/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc sáp nhập Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn và Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh thành Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh trực thuộc Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh

Căn cứ Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 13/08/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh thuộc Sở Công thương Bắc Ninh quy định cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm và chức năng nhiệm vụ các phòng thuộc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh.

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-SCT ngày 21/01/2022 của Sở công thương tỉnh Bắc Ninh về việc quy định cơ cấu tổ chức bộ máy Trung tâm và chức năng nhiệm vụ các phòng thuộc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh.

Trụ sở              : Số 7 Lý Thái Tổ - P. Suối Hoa - TP. Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

Điện Thoại      : 0222 3855 369

Fax                  : 0222 3855 369

Email              : Khuyencongbacninh@gmail.com   

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1 .Vị trí chức năng. 

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương, có chức năng phục vụ quản lý nhà nước của Sở Công Thương về hoạt động: khuyến công; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; công nghiệp hỗ trợ; phát triển hạ tầng cụm công nghiệp; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử. Cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực: khuyến công; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; công nghiệp hỗ trợ; phát triển hạ tầng cụm công nghiệp; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử và tư vấn phát triển công thương theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Công thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị thuộc Bộ Công thương. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Xây dựng, chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động: khuyến công; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; công nghiệp hỗ trợ; phát triển hạ tầng cụm công nghiệp; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động: khuyến công; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; công nghiệp hỗ trợ; phát triển hạ tầng cụm công nghiệp; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử đã được phê duyệt.

- Tổ chức đào tạo hoặc liên kết đào tạo nhân lực phục vụ phát triển các lĩnh vực: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; công nghiệp hỗ trợ; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng, lưu giữ và khai thác các nguồn thông tin, dữ liệu điện tử về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; sử dụng tiết kiệm hiệu quả năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; công nghiệp hỗ trợ; cụm công nghiệp; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử tại địa phương. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của nhà nước về phát triển khuyến công; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; công nghiệp hỗ trợ; cụm công nghiệp; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử tại địa phương.

- Tổ chức, tham gia các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm, hội thi, hội thảo, hội chợ, triển lãm, diễn đàn về khuyến khích phát triển công nghiệp, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, cụm công nghiệp, thương mại, thương mại điện tử trong và ngoài nước.

- Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ khuyến công; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; công nghiệp hỗ trợ; phát triển hạ tầng cụm công nghiệp; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử cho các đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động trên.

- Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị khoa học công nghệ để thực hiện chương trình, đề án khuyến công, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ xúc tiến thương mại, thương mại điện tử và tham gia các hoạt động trên.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, phát triển hạ tầng cụm công nghiệp, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử. Phổ biến các chính sách khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp quốc tế trong lĩnh vực khuyến công; xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm theo các đề án, chương trình khuyến công.

- Giới thiệu, quảng bá cơ chế chính sách, các đề án phát triển khuyến công, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, cụm công nghiệp, thương mại, thương mại điện tử; giới thiệu sản phẩm hàng hóa, tạo đầu mối hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước với nước ngoài nhằm thu hút đầu tư, mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Quản lý, vận hành sàn giao dịch điện tử tỉnh Bắc Ninh; kết nối, trao đổi thông tin với các mạng thông tin của Chính phủ, của Bộ Công thương và các Trung tâm khác trên cả nước; phát hành ấn phẩm thông tin trong lĩnh vực     Công Thương.

- Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, phát triển công nghiệp hỗ trợ, phát triển hạ tầng cụm công nghiệp, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử.

- Thực hiện hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ phát triển công nghiệp, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, phát triển cụm công nghiệp, thương mại, thương mại điện tử trong các lĩnh vực: ưu đãi đầu tư; khoa học - công nghệ; mặt bằng sản xuất; thông tin thị trường; tài chính, tín dụng; phát triển sản phẩm; xây dựng và phát triển thương hiệu, môi giới thương mại, phổ biến ứng dụng thương mại điện tử; đào tạo, nâng cao năng lực quản lý và các lĩnh vực có liên quan khác ở địa phương gồm:

+ Tư vấn lập Phương án phát triển: công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, thương mại; tư vấn lập đề án Quy hoạch điện lực;

+  Tư vấn thành lập, mở rộng cụm công nghiệp;

+ Tư vấn đầu tư xây dựng gồm: Khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế, thẩm tra và giám sát thi công các công trình: Công nghiệp, thương mại, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật;

+ Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế, thẩm tra và giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35 kV;

+ Tư vấn về khai thác, chế biến khoáng sản, tư vấn về kiểm tra an toàn, hiệu chỉnh các thiết bị khoan máy nổ mìn trong hoạt động khoáng sản và thi công có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

+ Tư vấn các lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp (Khảo sát, đo lường, đánh giá, kiểm toán năng lượng; xây dựng các định chuẩn năng lượng, hỗ trợ, chuyển giao trang thiết bị, công nghệ, giải pháp kỹ thuật, sử dụng tiết kiệm hiệu quả năng lượng và sản xuất sạch hơn…), vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm, phát triển công nghiệp hỗ trợ;

+ Tổ chức các dịch vụ có thu để bổ sung một phần kinh phí hoạt động cho Trung tâm theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp theo quy định pháp luật và khi được cấp thẩm quyền giao nhiệm vụ.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo yêu cầu của Sở Công thương, các đơn vị thuộc    Bộ Công Thương.

- Đề xuất khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động: khuyến công; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; công nghiệp hỗ trợ; phát triển hạ tầng cụm công nghiệp; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử

- Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công thương giao. 

3. Cơ cấu tổ chức

3.1 Ban Giám đốc

* Giám đốc                      : Trần Văn Hiện

Fax                                   : 0222 3855 369

Di động                            : 0915 223 826

Email                               : hienkhuyencongbn@gmail.com

Chịu trách nhiệm điều hành hoạt động chung của toàn trung tâm

* Phó Giám đốc              : Lê Xuân Hưng

Di động                            : 0949 185 612

Email                               : lxhung.ttkcbn@gmail.com.

Phụ trách Phòng Tư vấn phát triển công thương  và các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao

* Phó Giám đốc              : Nguyễn Đình Thu

Di động                            : 0982 799 577

Email                               : nguyendinhthu.kcbn@gmail.com

Phụ trách Phòng Phát triển công nghiệp hỗ trợ và các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao

 * Phó Giám đốc             : Tạ Đăng Ban

Di động                            : 0912481067

Email                               : banctbn@gmail.com

Phụ trách Phòng Tiết kiệm năng lượng và các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao

3.2 Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ 

3.2.1. Phòng Tổ chức - Hành chính

Phụ Trách                      : Vương Thị Ngà

Di động                         : 0916848268

Email                            : ngavuongtknl@gmail.com

Tham mưu giúp lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh (gọi tắt là Trung tâm) thực hiện các nhiệm vụ:

 - Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý biên chế; công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ; thực hiện chế độ tiền l­ương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo bồi d­ưỡng, khen th­ưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức, ngư­ời lao động thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và Sở Công thư­ơng.

- Xây dựng các nội quy, quy chế hoạt động và quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định của Nhà nước. Tổ chức hội nghị đánh giá cán bộ, viên chức và người lao động hàng năm.

- Ban hành các văn bản cá biệt, văn bản chuyên ngành thuộc thẩm quyền của Trung tâm.

- Xây dựng thực hiện hồ sơ cán bộ trên hệ thống điện tử, quản lý hồ sơ cán bộ vien chức người lao động và các tài liệu theo quy định. Thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, viên chức và người lao động. - Quản lý công tác tài chính - kế toán của Trung tâm. Thu chi đúng mục đích, quy định của Nhà nước và nguyên tắc tài chính hiện hành. Xây dựng, bảo vệ và thực hiện dự toán thu chi, quyết toán kinh phí theo quý, năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đúng thời gian quy định.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo yêu cầu của Sở Công thương, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương.

- Thực hiện công tác hành chính tổng hợp, văn thư lưu trữ, thủ quỹ, thủ kho của Trung tâm theo quy định.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ khác

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

3.2.2. Phòng Khuyến công

Phụ Trách                       : Phạm Công Uông

Di động                          : 0973 703 246 

Email                             : pcuong.sct@bacninh.gov.vn

Tham mưu giúp lãnh đạo Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ:

- Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động khuyến công, các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động khuyến công khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức đào tạo hoặc liên kết đào tạo nhân lực phục vụ phát triển các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ khuyến công cho các đơn vị, cá nhân. Tham gia các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, học tập trao đổi kinh nghiệm, triển lãm, diễn đàn về khuyến khích phát triển công nghiệp trong và ngoài nước.

- Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị, khoa học công nghệ để thực hiện chương trình, đề án khuyến công và tham gia hoạt động khuyến công tự nguyện tại địa phương.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công. Giới thiệu, quảng bá cơ chế chính sách, các đề án phát triển khuyến công. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của nhà nước về phát triển khuyến công và các chính sách khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp quốc tế trong lĩnh vực khuyến công; xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm theo các đề án, chương trình khuyến công.

- Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công. Giới thiệu, quảng bá cơ chế chính sách, các đề án phát triển khuyến công, giới thiệu sản phẩm hàng hóa, tạo đầu mối hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước với nước ngoài nhằm thu hút đầu tư, mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh.

- Đề xuất khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động khuyến công.

3.2.3 Phòng Phát triển công nghiệp hỗ trợ:

Phụ Trách                       : Nguyễn Hữu Hoằng

Di động                          : 0973 703 246 

Email                             

Tham mưu giúp lãnh đạo Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ:

- Xây dựng, chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động: công nghiệp hỗ trợ; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động: công nghiệp hỗ trợ; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử đã được phê duyệt.

- Tổ chức đào tạo hoặc liên kết đào tạo nhân lực phục vụ phát triển các lĩnh vực: công nghiệp hỗ trợ; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng, lưu giữ và khai thác các nguồn thông tin, dữ liệu điện tử về: công nghiệp hỗ trợ; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử tại địa phương.

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định của nhà nước về công nghiệp hỗ trợ; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử tại địa phương.

- Tổ chức, tham gia các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm, hội thi, hội thảo, hội chợ, triển lãm, diễn đàn về công nghiệp hỗ trợ, thương mại, thương mại điện tử trong và ngoài nước.

- Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ công nghiệp hỗ trợ; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử cho các đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động trên.

- Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị khoa học công nghệ để thực hiện chương trình, đề án công nghiệp hỗ trợ, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử và tham gia các hoạt động trên.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động công nghiệp hỗ trợ, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử. Phổ biến các chính sách có liên quan theo quy định của pháp luật.

- Giới thiệu, quảng bá cơ chế chính sách, các đề án công nghiệp hỗ trợ, thương mại, thương mại điện tử; giới thiệu sản phẩm hàng hóa, tạo đầu mối hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước với nước ngoài nhằm thu hút đầu tư, mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh.

- Quản lý, vận hành sàn giao dịch điện tử tỉnh Bắc Ninh; kết nối, trao đổi thông tin với các mạng thông tin của Chính phủ, của Bộ Công Thương và các trung tâm khác trên cả nước; phát hành ấn phẩm thông tin trong lĩnh vực công thương.

- Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển công nghiệp hỗ trợ, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử.

- Thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ công nghiệp hỗ trợ, thương mại, thương mại điện tử.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo yêu cầu của Sở Công thương, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương.

- Đề xuất khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động: công nghiệp hỗ trợ; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử.

3.2.4. Phòng Tiết kiệm năng lượng:

Phụ Trách                       : Nguyễn Việt Đức

Di động                            0984853253

Email                              

Tham mưu giúp lãnh đạo Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng các chương trình, đề án về hoạt động sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đã được phê duyệt.

- Tổ chức đào tạo hoặc liên kết đào tạo nhân lực phục vụ phát triển về lĩnh vực sử dụng tiết kiệm hiệu quả năng lượng và sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng, lưu giữ và khai thác các nguồn thông tin, dữ liệu điện tử về sử dụng tiết kiệm hiệu quả năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về sử dụng tiết kiệm hiệu quả năng lượng và sản xuất sạch hơn tại địa phương.

- Tổ chức, tham gia các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm, hội thi, hội thảo, diễn đàn về sử dụng tiết kiệm hiệu quả năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

- Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ sử dụng tiết kiệm hiệu quả năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các đơn vị, cá nhân có liên quan.

- Vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất về sử dụng tiết kiệm hiệu quả năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động về sử dụng tiết kiệm hiệu quả năng lượng và sản xuất sạch hơn, tuyên truyền, phổ biến các chính sách có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

- Giới thiệu, quảng bá cơ chế chính sách, các đề án sử dụng tiết kiệm hiệu quả năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, tạo đầu mối hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước với nước ngoài, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện hoạt động dịch vụ, tư vấn về sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và các hoạt động hợp tác quốc tế.

- Tư vấn các lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm, phát triển công nghiệp hỗ trợ như: khảo sát, đo lường, đánh giá, kiểm toán năng lượng; xây dựng các định chuẩn năng lượng, hỗ trợ, chuyển giao trang thiết bị, công nghệ, giải pháp kỹ thuật, sử dụng tiết kiệm hiệu quả năng lượng và sản xuất sạch hơn,…

- Đề xuất khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động về tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ khác.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao. 

3.2.5. Phòng Tư vấn phát triển công thương:

Phụ Trách                       : Nguyễn Trường Sơn

Di động                          : 0972.418.576

Email                             

Tham mưu giúp lãnh đạo Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng, chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động phát triển hạ tầng cụm công nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động phát triển hạ tầng cụm công nghiệp đã được phê duyệt.

- Xây dựng, lưu giữ và khai thác các nguồn thông tin, dữ liệu điện tử về cụm công nghiệp tại địa phương. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về phát triển cụm công nghiệp tại địa phương.

- Tổ chức, tham gia các hoạt động nghiên cứu, khảo sát về phát triển cụm công nghiệp trong và ngoài nước.

- Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ phát triển hạ tầng cụm công nghiệp cho các đơn vị, cá nhân.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động phát triển hạ tầng cụm công nghiệp và thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định.

- Thực hiện làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ.

- Thực hiện hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ phát triển công nghiệp, phát triển cụm công nghiệp và các lĩnh vực có liên quan khác trong và ngoài tỉnh gồm:

- Tư vấn lập phương án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, thương mại; Tư vấn lập đề án Quy hoạch điện lực.

- Tư vấn thành lập, mở rộng cụm công nghiệp.

- Tư vấn đầu tư xây dựng gồm: khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế, thẩm tra và giám sát thi công các công trình công nghiệp, thương mại, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật;

- Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế, thẩm tra và giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35kV;

- Tư vấn về khai thác, chế biến khoáng sản, tư vấn về kiểm tra an toàn, hiệu chỉnh các thiết bị khoan máy nổ mìn trong hoạt động khoáng sản và thi công có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;