Giới thiệu chung

Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh trực thuộc Sở Công Thương, được thành lập theo Quyết định số 180/2004/UBND ngày 18 tháng 11 năm 2004 của UBND tỉnh Bắc Ninh
Trụ sở                        : Số 7 Lý Thái Tổ - P. Suối Hoa - TP. Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Điện Thoại                 : 0241 3855 369
Fax                             : 0241 3855 369
Email                         : Khuyencongbacninh@gmail.com   
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
1 .Vị trí chức năng.
Trung Tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (KC&TVPTCN) là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Công Thương Bắc Ninh, có chức năng phục vụ quản lý Nhà nước của Sở về hoạt động Khuyến công; cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp theo quy định của pháp luật.
Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Công Thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục công nghiệp địa phương thuộc Bộ Công Thương.
Trung tâm Khuyến công &TVPTCN có tư cách pháp nhân; có con dấu, có trụ sở và tài khoản riêng; hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Pháp luật.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
- Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động khuyến công trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công đã được phê duyệt.
- Tổ chức đào tạo hoặc liên kết đào tạo nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Xây dựng, lưu giữ và khai thác dữ liệu điện tử về công nghiệp nông thôn tại địa phương. Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp, hoạt động khuyến công tại địa phương.
- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm, các hội thi, hội thảo, hội chợ, diễn đàn về khuyến khích phát triển công nghiệp địa phương.
- Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ khuyến công cho các đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động khuyến công.
- Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị, khoa học công nghệ để thực hiện chương trình, đề án khuyến công và tham gia hoạt động khuyến công tự nguyện tại địa phương.
- Thực hiện hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ phát triển công nghiệp địa phương trong các lĩnh vực: ưu đãi đầu tư; khoa học - công nghệ; mặt bằng sản xuất; thông tin thị trường; tài chính, tín dụng; đào tạo, nâng cao năng lực quản lý và các lĩnh vực có liên quan khác.
-  Tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công và các chính sách khuyến công khác theo quy định của pháp luật. Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công; xây dựng quảng bá thương hiệu sản phẩm theo các đề án, chương trình khuyến công.
- Thực hiện các hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ chế tạo thử nghiệm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.
- Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản trị sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Đào tạo nâng cao nhân lực quản lý kỹ thuật phục vụ sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ;
- Xúc tiến thương mại; tổ chức hội chợ, triển lãm. Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước để thúc đẩy hoạt động công nghiệp hỗ trợ;
 - Thực hiện các hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp và thương mại tại địa phương:
+ Tư vấn lập dự án: quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quy hoạch khu, cụm công nghiệp; quy hoạch điện lực; quy hoạch thương mại của địa phương;
+ Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, thương mại và công trình dân dụng;
+ Tư vấn về khai thác, chế biến khoáng sản; tư vấn về kiểm tra an toàn, hiệu chỉnh các thiết bị khoan, máy nổ mìn trong hoạt động khoáng sản và thi công có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;
+ Tư vấn các lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; sản xuất sạch, vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm; thực hiện các hoạt động tư vấn, giám sát, thẩm tra, thẩm định kỹ thuật dự án, các công trình kỹ thuật công nghiệp và thương mại khác theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công; xây dựng quảng bá thương hiệu sản phẩm theo các đề án, chương trình khuyến công.
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo yêu cầu của Sở Công Thương, Cục Công nghiệp địa phương thuộc Bộ Công Thương.
- Đề xuất khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động hỗ trợ và khuyến khích phát triển công nghiệp địa phương.
- Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công Thương giao.
3. Cơ cấu tổ chức
3.1 Ban Giám đốc
* Giám đốc                      : Trần Văn Hiện
Fax                                   : 0241 3855 369
Di động                             : 0915 223 826
Email                                : hienkhuyencongbn@gmail.com
Chịu trách nhiệm điều hành hoạt động chung của toàn trung tâm
* Phó Giám đốc              : Lê Xuân Hưng
Di động                            : 0949 185 612
Email                                : lxhung.ttkcbn@gmail.com.
Chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai các hoạt động Tư vấn phát triển công nghiệp, quan hệ công tác của Trung tâm và các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao
* Phó Giám đốc              : Nguyễn Đình Thu
Điện thoại                         : 02413 855 369
Di động                             : 0982 799 577
Email                                 : nguyendinhthu.kcbn@gmail.com
Chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai các hoạt động Quản trị hành chính, Khoa học công nghệ và Thông tin, quan hệ công tác của Trung tâm và các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao
3.2 Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ 
3.2.1. Phòng Tổ chức – Hành chính
Phụ Trách                      : Nguyễn Thị Thu Trang
Điện thoại                        : 02413 855 369
Di động                            : 0988 057 488
Email                                :thutrang1971988@gmail.com 
 a) Chức năng:
 Phòng Tổ chức - Hành chính giúp Giám đốc Trung tâm xây dựng về kế hoạch cán bộ, quản lý công tác Tài chính - kế toán, công tác tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ tiền lư­ơng và các chính sách, chế độ đãi ngộ, khen th­ưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức; công tác hành chính - quản trị;
 b) Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý biên chế; Công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ; thực hiện chế độ tiền l­ương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo bồi d­ưỡng, khen th­ưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, ngu­ời lao động thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của Pháp luật và của Sở Công thư­ơng; 
- Ban hành các văn bản cá biệt, văn bản chuyên ngành thuộc thẩm quyền của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp;
- Thực hiện nghiệp vụ quản trị hành chính và nghiệp vụ văn phòng gồm: quản lý cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch mua sắm, quản lý tài sản, sửa chữa các trang thiết bị văn phòng, tài sản của Trung tâm;
- Quản lý hồ sơ, tài liệu theo quy định; theo dõi các loại văn bản gửi đi và gửi đến cơ quan theo quy chế làm việc; in ấn và quản lý việc in ấn các văn bản, hồ sơ, tài liệu đ­ược cơ quan giao;
- Lập báo cáo sơ kết, tổng kết năm, báo cáo tổ chức, hành chính, văn phòng và các báo cáo khác;
- Tổ chức các cuộc họp, hội nghị và đón tiếp khách, công vụ, tạp vụ, vệ sinh cơ quan; giữ gìn an ninh trật tự trong cơ quan; lập kế hoạch sửa chữa nhỏ các thiết bị điện, n­uớc, văn phòng của cơ quan trình lãnh đạo Trung tâm duyệt để triển khai thực hiện;
- Tổ chức công tác kế toán theo đúng quy định của Chế độ kế toán hiện hành;
- Giúp lãnh đạo Trung tâm quản lý kinh phí khuyến công, kinh phí chi thường xuyên và các nguồn kinh phí khác; thực hiện nghiệp vụ kế toán theo đúng chính sách, chế độ quy định hiện hành của nhà nư­ớc;
- Thực hiện công tác Văn th­ư, lưu trữ, Thủ kho, Thủ quỹ của Trung tâm theo đúng quy định hiện hành.
- Phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ khác.
        - Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.
3.2.2. Phòng Khuyến công
Phụ Trách                      : Phạm Công Uông
Điện thoại                        : 02413 855 828
Di động                            : 0973 703 246
Email                                : pcuong.sct@bacninh.gov.vn
a) Chức năng:
Phòng Khuyến công là phòng chuyên môn thuộc Trung tâm giúp Giám đốc Trung tâm xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công;các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt ; ban hành và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
 b) Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công trên địa bàn tỉnh trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành.
- Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động khuyến công và tổ chức triển khai thực hiện khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Phổ biến và tuyên truyền cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động khuyến công. Tổ chức tập huấn, học tập trao đổi kinh nghiệm về công  tác khuyến công.
- Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị, khoa học công nghệ để thực hiện chương trình, đề án khuyến công và tham gia hoạt động khuyến công tự nguyện tại địa phương.
- Phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ khác.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao cho.
3.2.3. Phòng Tư vấn phát triển công nghiệp
Phụ trách                        : Nguyễn Hoàng Phương
Di động                            : 0963 782 888
Email                                : nhphuong.sct@bacninh.gov.vn
 a) Chức năng:
Phòng tư vấn phát triển công nghiệp là phòng chuyên môn thuộc Trung tâm giúp lãnh đạo Trung tâm xây dựng kế hoạch, thực hiện các hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp và thương mại tại địa phương.
b) Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Tư vấn lập, thẩm tra dự án: quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quy hoạch khu, cụm công nghiệp; quy hoạch điện lực; quy hoạch thương mại của địa phương;
 - Tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm : Khảo sát, thiết kế, lập dự án, thẩm tra, và giám sát xây lắp, lắp đặt thiết bị các công trình công nghiệp, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp & phát triển nông thôn và công trình giao thông.
- Tư vấn về khai thác, chế biến khoáng sản; tư vấn về kiểm tra an toàn, hiệu chỉnh các thiết bị khoan, máy nổ mìn trong hoạt động khoáng sản và thi công có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;
- Tư vấn các lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; kiểm toán năng lượng, sản xuất sạch, vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm;
- Phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ khác.
 3.2.4. Phòng Khoa học công nghệ - Thông tin
Phụ Trách                      : Nguyễn Hữu Hoằng
Điện thoại                        : 02413 855 369
Di động                            : 0912 437 343
Email                                : hoangnh.sct@bacninh.gov.vn
a) Chức năng:
Phòng Khoa học công nghệ - thông tin là phòng chuyên môn thuộc Trung tâm giúp lãnh đạo Trung tâm xây dựng kế hoạch, lưu giữ và khai thác dữ liệu điện tử, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp và hoạt động khuyến công tại địa phương.
 b) Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Xây dựng, lưu giữ và khai thác dữ liệu điện tử về công nghiệp tại địa phương. Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp, hoạt động khuyến công tại địa phương.
- Tổ chức đào tạo hoặc liên kết đào tạo nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, các hội thi, hội thảo, hội chợ, diễn đàn về khuyến khích phát triển công nghiệp địa phương.
- Thực hiện hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ phát triển công nghiệp địa phương trong các lĩnh vực: ưu đãi đầu tư; khoa học - công nghệ; mặt bằng sản xuất; thông tin thị trường; tài chính, tín dụng; đào tạo, nâng cao năng lực quản lý và các lĩnh vực có liên quan khác.
- Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công; xây dựng quảng bá thương hiệu sản phẩm theo các đề án, chương trình khuyến công.
- Phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ khác.
        - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao cho.
3.2.5. Phòng Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ
Phụ Trách                      : Trần Văn Cường
Di động                            : 01677 010 930
Email                                : cuongtv.sct@gmail.com
 a) Chức năng:
Phòng Phát triển công nghiệp hỗ trợ là phòng chuyên môn thuộc Trung tâm giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện chức năng nghiên cứu và phát triển sản xuất ngành công nghiệp hỗ trợ, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân nâng cao năng lực trong hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ.
Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện chức năng nhiệm vụ về Phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
 b) Nhiệm vụ, quyền hạn:
-  Thực hiện các hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ chế tạo thử nghiệm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.
- Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản trị sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.
- Đào tạo nâng cao nhân lực quản lý kỹ thuật phục vụ sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ;
- Xúc tiến thương mại; tổ chức hội thảo, hội chợ triển lãm; xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước để thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ.
- Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, xây dựng cở sở dữ liệu về công nghiệp hỗ trợ trên các trang thông tin điện tử chuyên về công nghiệp hỗ trợ.
- Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí trình cấp trên phê duyệt để thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.
-  Xây dựng và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ của phòng theo yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm.
- Phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ khác.
        - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.