Hỗ trợ trực tuyến

0989837029

Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Naêm 2017, khuyeán coâng Baéc Ninh tieáp tuïc tö vaán, hoã trôï moät soá doanh nghieäp (DN) caûi tieán saûn xuaát nhaèm tham gia vaøo chuoãi cung öùng cuûa caùc taäp ñoaøn lôùn ñang hoaït ñoäng taïi caùc khu, cuïm coâng nghieäp treân ñòa baøn tænh.

          Baéc Ninh laø moät trong nhöõng ñòa phöông ñieåm trong khu vöïc phía Baéc veà thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Treân ñòa baøn hieän coù moät soá taäp ñoaøn ña quoác gia nhö: Sam Sung, Canon, Nokia… Ñeå ñaùp öùng nhu caàu tìm kieám nhaø cung öùng thieát bò taïi choã ngaøy moät lôùn, UBND tænh Baéc Ninh coù ñònh höôùng hoã trôï DN treân ñòa baøn tænh ñaùp öùng caùc tieâu chuaån chaát löôïng vaø tham gia vaøo chuoãi saûn xuaát cuûa caùc taäp ñoaøn naøy.
          Theo ñaïi dieän Sôû Coâng Thöông tænh Baéc Ninh, thöïc hieän ñònh höôùng treân Baéc Ninh ñaõ chuyeån höôùng moät phaàn noäi dung cuûa hoaït ñoäng khuyeán coâng sang hoã trôï DN thay ñoåi phöông thöùc quaûn lyù, tieáp nhaän coâng ngheä, gia coâng chi tieát. Cuï theå, naêm 2016 khuyeán coâng Baéc Ninh chuyeån noäi dung tö vaán hoã trôï, ñaøo taïo cho caùc DN tham gia saûn xuaát linh kieän ñieän, ñieän töû, cô khí, saûn phaåm nhöïa, bao bì theo tieâu chuaån quy trình cuûa caùc taäp ñoaøn ña quoác gia.
          Hoã trôï naâng cao naêng löïc quaûn trò DN, quaûn trò saûn xuaát, taïo lieân keát vaø keát noái caùc DN saûn xuaát saûn phaåm coâng nghieäp hoã trôï vôùi khaùch haøng. Thöïc hieän hoaït ñoäng xuùc tieán thöông maïi, hoã trôï thò tröôøng tieâu thuï saûn phaåm coâng nghieäp hoã trôï. Toå chöùc lôùp taäp huaán cho caùc DN nhoû vaø vöøa treân ñòa baøn tænh veà 8 tieâu chuaån (coâng ngheä, chaát löôïng, traùch nhieäm, giao haøng, giaù caû…) maø caùc taäp ñoaøn lôùn yeâu caàu ñeå trôû thaønh nhaø cung caáp. Tö vaán vaø giuùp DN xaây döïng loä trình töï hoaøn thieän caùc tieâu chuaån ñoù.
          Ñaëc bieät Sôû Coâng Thöông ñaõ toå chöùc keát noái DN vôùi Taäp ñoaøn Samsung; cöû caùn boä tham gia chöông trình tö vaán taïi Coâng ty coå phaàn In vaø Bao bì Goldsun vôùi nhöõng noäi dung caûi tieán veà: Quaûn lyù saûn xuaát, trong ñoù taäp trung laäp keá hoaïch saûn xuaát ñaûm baûo linh hoaït, thích öùng vôùi nhöõng yeâu caàu lieân tuïc thay ñoåi, caäp nhaät töø khaùch haøng. Keá hoaïch ñöôïc laäp cuï theå cho töøng ngaøy, töøng ca vaø chi tieát ñeán töøng daây chuyeàn, nhoùm maùy döïa treân soá lieäu caäp nhaät lieân tuïc cuûa caùc boä phaän saûn xuaát, kho vaän, quaûn lyù thieát bò, mua haøng... Thöïc hieän saûn xuaát theo daây chuyeàn lieân tuïc cho moät soá nhoùm saûn phaåm. Toå chöùc laïi daây chuyeàn, thieát bò nhaèm ñôn giaûn hoaù "doøng chaûy" cuûa saûn phaåm. Hieän ñaõ coù DN trôû thaønh nhaø cung caáp cho Samsung, nhö Coâng ty CP saûn xuaát & XNK bao bì Thaêng Long.
          Vôùi nhöõng keát quaû böôùc ñaàu ñaõ ñaït ñöôïc, trong keá hoaïch naêm 2017 Sôû Coâng Thöông Baéc Ninh döï kieán tieáp tuïc hoã trôï töø 3 - 4 DN vöøa vaø nhoû treân ñòa baøn tænh. Ñoàng thôøi keâu goïi DN ñaõ ñöôïc Samsung tieáp nhaän laø nhaø cung caáp tham gia hoã trôï DN coù nhu caàu töï caûi tieán saûn xuaát. Phoái hôïp vôùi caùc cô quan lieân quan toå chöùc hoäi thaûo, giôùi thieäu nhu caàu, tö vaán hoã trôï.
          Ngoaøi ra thoâng qua chöông trình khuyeán coâng, Sôû Coâng Thöông hoã trôï DN khôûi nghieäp, tuyeån duïng vaø ñaøo taïo lao ñoäng, tuyeân truyeàn noäi dung caûi tieán DN ñeå tham gia hoäi nhaäp. Cöû chuyeân gia trôï giuùp ñaùnh giaù DN nhaèm xaùc ñònh noäi dung caûi tieán, tröôùc heát laáy caùc tieâu chuaån cuûa Samsung laøm tieâu chuaån cô baûn vaø hoã trôï cho hoaït ñoäng caûi tieán. Giôùi thieäu vaø keát noái caùc DN ñeå hôïp taùc, trôû thaønh nhaø cung caáp cuûa nhau. Sôû Coâng Thöông giao nhieäm vuï cho Trung taâm Khuyeán coâng vaø Tö vaán phaùt trieån coâng nghieäp ñöa noäi dung hoã trôï DN caûi tieán saûn xuaát vaøo chöông trình khuyeán coâng haøng naêm.
          Tuy nhieân, ñeå thuaän lôïi cho caùc hoaït ñoäng hoã trôï, Sôû Coâng Thöông Baéc Ninh cuõng ñeà nghò: Boä Coâng Thöông cho xaây döïng moät soá ñeà aùn khuyeán coâng ñieåm vôùi möùc hoã trôï ñuû lôùn, thöïc hieän trong nhieàu naêm ñeå thu huùt DN tham gia

Phạm Kim- www.arid.gov.vn