Hỗ trợ trực tuyến

0989837029

Thông tư 26/2014/TTLT-BTC-BCT

Mới đây, ngày 18 tháng 02 năm 2013, liên Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 26/2014/TTLT-BTC-BCT Hướng dẫn về trình tự lập, quản lý, sử dụng, kinh phí thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phươn

Thông tư quy định cụ thể về trình tự lập, quản lý, sử dụng, kinh phí  khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương. Thông tư áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện, thụ hưởng và quản lý các chương trình, kế hoạch và đề án khuyến công quốc gia quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP.


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 4 năm 2014 và thay thế cho Thông tư số 125/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 17 tháng 6 năm 2009 của liên Bộ Tài Chính – Bộ Công Thương hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với Chương trình khuyến công. Theo đó, Bộ Công Thương, Sở Công Thương các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp kiểm tra định kỳ, đột xuất; giám sát đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của các đề án, đảm bảo việc quản lý, xử dụng kinh phí khuyến công đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

 

Chi tiết Thông tư 26/2014/TTLT-BTC-BCT tải về tại đây.

 

CỤC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG