Hỗ trợ trực tuyến

0989837029

NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP

Cùng chung tay tháo gỡ khó khăn với các doanh nghiệp, trong những năm qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh đã thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn và đạt được những

 Cùng chung tay tháo gỡ khó khăn với các doanh nghiệp, trong những năm qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh đã thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn và đạt được những  kết quả đáng khích lệ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương  theo hươnngs công nghiệp hoá - hiện đại hoá.

 

Hoạt động Khuyến công của tỉnh, đặc biệt là các chương trình đào tạo nghề, xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm theo công nghệ mới, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc, thiết bị hiện đại vào quá trình sản xuất, xử lý ô nhiễm môi trường.. thực sự là động lực khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và làng nghề ở khu vực nông thôn, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở địa phương…

Năm 2013, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với  sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành và sự nỗ lực cố gắng, tâm huyết của các cán bộ làm công tác khuyến công; với sự phấn khởi, tích cực hưởng ứng của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn và các tổ chức, cá nhân được hưởng chính sách khuyến công, nên sản xuất, kinh doanh trên địa bàn vẫn giữ được ổn định. Năm 2013, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh( theo giá so sánh 2010) ước đạt 598,7 ngàn tỷ đồng, tăng 60,7%; giá trị xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 25.000 triệu USD, tăng 81,9% so với năm trước, vượt 76,0% kế hoạch - Đó chính là kết quả của việc triển khai thực hiện hiệu quả nhiều đề án, chương trình khuyến công trên địa bàn.

Trong năm 2013,  Trung tâm đã thực hiện được 03 đề án khuyến công quốc gia, với tổng kinh phí 1.584.000.000 đồng. Trong đó, đề án đào tạo nghề cho 300 lao động địa phương, đã hoàn thành cấp chứng chỉ cho 300 học viên; 03  đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật được triển khai theo đúng tiến độ.

Năm 2013, Trung tâm Khuyến công đã triển khai thực hiện 10 chương trình khuyến công địa phương với tổng kinh phí là 2.630.700.000 đồng, trong đó: Đào tạo nghề; nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp; ứng dụng máy móc thiết bị; hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ triển lãm; Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp huyện; Thông tin, tuyên truyền và các chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công…

Để hoạt động Khuyến công phát huy hiệu quả hơn nữa, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển, thời gian tới, Trung tâm sẽ tập trung vào ưu tiên hỗ trợ phát triển các ngành nghề mũi nhọn, ngành nghề thủ công; phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề gắn với bảo tồn làng nghề truyền thống; phát triển công nghiệp nông thôn gắn với vùng nguyên liệu; gắn hoạt động khuyến công với khuyến khích, hỗ trợ áp dụng sản xuất sạch hơn tai các cơ sở sản xuất công nghiệp… Trung tâm cũng sẽ tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở công nghiệp nông thôn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án; Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho các chủ cơ sở công nghiệp nông thôn; Tiếp tục tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành 100% các đề án khuyến công đã được phê duyệt.

Với nhiều biện pháp thúc đẩy phát triển công nghiêp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, Khuyến công Bắc Ninh đã trở thành người bạn đồng hành của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, những người dân địa phương và thực sự là đòn bẩy để giúp các đơn vị sản xuất công nghiệp tại vùng nông thôn mạnh dạn đầu tư, bứt phá về dây chuyền công nghệ, hướng tới mục tiêu sản xuất công nghiệp bền vững.

NGUYỄN ĐÌNH THU