Hỗ trợ trực tuyến

0989837029

Khuyến công Bắc Ninh triển khai kế hoạch năm 2016 thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

     Công tác khuyến công đóng góp vai trò quan trọng trong việc động viên  huy động  nguồn lực vào đầu tư phát triển CN- TTCN góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng CNH- HĐH,  thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Chương trình đã khuyến khích nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh  đầu tư thêm dây chuyền máy móc, nhà xưởng mở rộng sản suất, sử dụng tốt nguồn vốn hỗ trợ để nâng cao chất lượng sản xuất hàng hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

     Các doanh nghiệp vừa và nhỏ là đối tượng thụ hưởng chính sách khuyến công. Số lượng loại hình doanh nghiệp này gia tăng và đổi mới công nghệ sẽ góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa nông thôn, thực hiện chương trình lồng ghép gắn khuyến công với chương trình xây dựng nông thôn mới. Đó là mục tiêu xuyên suốt của chương trình khuyến công.

     Ngày 03 tháng 11 năm 2015 chính phủ đã ban hành nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ, đã tạo ra một hướng mới để công tác khuyến công gắn với hoạt động khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh nhằm tận dụng tối đa các lợi thế, nhân tố động lực thúc đẩy công nghiệp phát triển. Vậy là khuyến công phải tham gia vào xây dựng nông thôn mới, vừa phải khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ. Thông qua hoạt động khuyến công định hướng cho các doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất cho doanh nghiệp FDI trong các khu, cụm công nghiệp dưới các hình thức tự hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại để đủ năng lực tham ra hội nhập quốc tế, đồng thời tiếp nhận công nghệ, gia công chi tiết,cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp có sản phẩm thương mại lớn.

     Từ nhận thức trên thực hiện sự chỉ đạo của Sở Công thương năm kế hoạch 2016 Trung tâm đã đổi mới xây dựng kế hoạch chương trình khuyến công, chuyển nội dung tư vấn hỗ trợ, đào tạo vào  các doanh nghiệp tham gia sản xuất linh kiện điện, điện tử, cơ khí, sản phẩm nhựa, bao bì, theo tiêu chuẩn quy trình của các tập đoàn đa quốc gia như Sam Sung, Canon, Nokia.

     Hỗ trợ nâng cao năng lực Quản trị doanh nghiệp; quản trị sản xuất; tạo liên kết và kết nối các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ với khách hàng, phấn đấu trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho các tập đoàn đa quốc gia và các nhà sản xuất công nghiệp hỗ trợ khác ở trong và ngoài nước; xúc tiến, hỗ trợ thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp hỗ trợ;

     Triển khai tổ chức mở lớp tập huấn phổ biến kiến thức nâng cao năng lực sản xuất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh  về 8 tiêu chuẩn mà các tập đoàn lớn yêu cầu để trở thành nhà cung cấp ; Tư vấn để các doanh nghiệp xây dựng lộ trình tự hoàn thiện các tiêu chuẩn đó.

     Để thực hiện tốt chương trình này, Trung tâm Khuyến công và TVPTCN Bắc Ninh đề nghị: UBND tỉnh, Sở Công Thương tăng cường nâng cao năng lực cho Trung tâm về tổ chức bộ máy, đầu tư cơ sở  hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ đủ năng lực đáp ứng triển khai nhiệm vụ theo yêu cầu mới. Tăng nguồn kinh phí cho hoạt động khuyến công nhằm đảm bảo lồng ghép thực hiện chính sách khuyến phát triển công nghiệp hỗ trợ  để tăng hiệu quả chương trình mục tiêu.

Trần Văn Hiện - Giám đốc trung tâm