Văn bản

Văn bản pháp luật
STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Nội dung văn bản
1 298/SCT-QLCN 2022-03-15
CÔNG VĂN
Đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Tỉnh năm 2022


Tải về
2 Chỉ thị 04/CT-BCT 2021-02-19
CHỈ THỊ
Về việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021 - 2022


Tải về
3 Quyết định 68/QĐ-UBND 2021-02-26
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt chương trình khuyến công giai đoạn 2021 - 2025


Tải về
4 Quyết Định 02/2020/QĐ-UBND 2020-01-14
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ và quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh


Tải về
5 Quyết Định 01/2020/QĐ-UBND 2020-01-14

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh


Tải về
6 Thông Tư 17/2018/TT-BCT 2018-07-10
 THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 36/2013/TT-BCT NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG QUỐC GIATải về
7 THÔNG TƯ 28/2018/TT-BTC 2018-03-28

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN LẬP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ KHUYẾN CÔNGTải về
8 4572/QĐ-BCT 2017-12-07
 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợTải về