Văn bản

Văn bản pháp luật
STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Nội dung văn bản
1 15/2017/TT-BCT 2017-08-31

QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2017/NĐ-CPNGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆPTải về
2 68/2017/NĐ-CP 2017-05-25

NGHỊ ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆPTải về
3 10/2017/QĐ-TTg 2017-04-03
 QUYẾT ĐỊNH
 
BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ


Tải về
4 13/2017/QĐ-TTg 2017-04-28
 QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ


Tải về
5 68/QĐ-TTg 2017-01-18
 QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2025
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Tải về
6 19-2017/NQ-CP 2017-02-06
 NGHỊ QUYẾT

VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2017, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

CHÍNH PHỦTải về
7 36_2013_TT - BCT 2013-12-27

THÔNG TƯ

 

 

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG QUỐC GIATải về
8 26/2014/TTLT 2014-02-18
 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương


Tải về