Văn bản

Văn bản pháp luật
STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Nội dung văn bản
1 68/QĐ-TTg 2017-01-18
 QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2025
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Tải về
2 19-2017/NQ-CP 2017-02-06
 NGHỊ QUYẾT

VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2017, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

CHÍNH PHỦTải về
3 36_2013_TT - BCT 2013-12-27

THÔNG TƯ

 

 

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG QUỐC GIATải về
4 26/2014/TTLT 2014-02-18
 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương


Tải về
5 56/2009/NĐ-CP 2009-06-30
 NGHỊ ĐỊNH
Về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
 


Tải về
6 9028/QĐ-BCT 2015-08-10

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030Tải về
7 229/QĐ-TTg 2016-02-04
 QUYẾT ĐỊNH
Về cơ chế, chính sách thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam
 


Tải về
8 21/2016/TT-BTC 2016-02-05
 THÔNG TƯ
Hướng dẫn về kê khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính Phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ
 


Tải về