Văn bản

Văn bản pháp luật
STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Nội dung văn bản
1 21/2016/TT-BTC 2016-02-05
 THÔNG TƯ
Hướng dẫn về kê khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính Phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ
 


Tải về
2 01/2016/TT-NHNN 2016-02-04
 THÔNG TƯ
Hướng dẫn chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ
 


Tải về
3 4772/QĐ-BCT 2016-12-06
 QUYẾT ĐỊNH
 
Phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại vành đai kinh tế vịnh bắc bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035


Tải về
4 22/NQ-CP 2010-05-05
 NGHỊ QUYẾT
 
Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa


Tải về
5 36a/NQ-CP 2015-10-14
 NGHỊ QUYẾT
 
Về chính phủ điện tử


Tải về
6 19/2016/NQ-CP 2016-04-28
 NGHỊ QUYẾT
Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020


Tải về
7 35/NQ-CP 2016-05-16
 NGHỊ QUYẾT
Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
 


Tải về
8 55/2015/TT-BCT 2015-12-30
THÔNG TƯ

 Quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển


Tải về