Văn bản

Văn bản pháp luật
STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Nội dung văn bản
1 35/NQ-CP 2016-05-16
 NGHỊ QUYẾT
Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
 


Tải về
2 55/2015/TT-BCT 2015-12-30
THÔNG TƯ

 Quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển


Tải về
3 111/2015/NĐ-CP 2015-11-03

NGHỊ ĐỊNH

Về phát triển công nghiệp hỗ trợTải về
4 88/2011/QĐ-UBND 2011-07-29

Về việc quy định mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 03 tháng cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

 


Tải về
5 1288/QĐ-TTg 2014-08-01
 Quyết đinh phê duyệt chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020


Tải về
6 26/2014/TTLT-BTC-BCT 2014-02-18
 Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương


Tải về
7 46/2010/TT-BCT 2010-12-28
 Thông tư quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công  


Tải về
8 45/2012/NĐ-CP 2012-05-21
 Nghị định về khuyến công


Tải về